מהלכות המזוזה

מהלכות המזוזה

א.  מצוות ה פתח, אפילו אין עליו משקוף. חדרי שרותים ואמבטיה וחדרים ארעיים (כסוכה וכדומה) פטורים מן המזוזה. משרדים, חנויות, מפעלים וכדומה - חייבים במזוזה. גם שערי חצרות וחדרי מדריגות חייבים במזוזה (בתנאי שיש להם צורת פתח).אותה על מזוזת הפתח הימנית, בשליש העליון שלה. יש לקבוע אותה באלכסון, כך שהקצה העליון שלה (שעליו רשומה האות "ש" מהשם "ש-ד-י") יהיה מופנה פנימה.

ב.  קובעים מזוזה חלה לגבי כל חדר קבוע ששטחו כ-2 מ"ר ומעלה ושיש לו צורת

ג  בפתחים של חדרים פנימיים מתעוררת שאלה, איזה צד הוא הימני: צד ימין של הנכנס או של היוצא. קובעים זאת לפי מבנה הדלת. כשהדלת נפתחת לתוך החדר - נקבעת המזוזה בצד ימין של הנכנס אל החדר. כשהדלת נפתחת אל מחוץ לחדר - נקבעת המזוזה בימינו של היוצא ממנו. בפתחים שיש בהם דלתות הזזה ההגדרה היא - "רוב השימוש". קובעים את המזוזה בימינו של הנכנס מהחדר שבו משתמשים פחות אל החדר שבו משתמשים יותר. כללים אלו חלים גם על חדר פנימי שיש לו פתח אחד בלבד.

ד.  המזוזה צריכה להיות מגולגלת (לא מקופלת! הקפל עלול לפסלה) באורכה, כשכיוון הגלילה הוא מסוף השורות לתחילתן (מ"אחד" אל "שמע"). כדאי לעטפה בניילון כדי למנוע חדירת לחות. קובעים אותה כשהיא עומדת זקופה ("שמע" למעלה והפסוק האחרון למטה) ולא הפוכה. האותיות "ש-ד-י" שעל גבה צריכות להיות מופנות לעבר מזוזת הפתח הנגדית.

ה.  לפני שקובעים מזוזות בבית יש לברך ולומר (ברכה אחת פוטרת כמה מזוזות הנקבעות בזו אחר זו): "ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וציונו לקבוע מזוזה".

חזרה לראש המדור

שתף לחברים

שתף